Khước từ

Trang web https://digikeygen.Com (“Trang web”) là một dịch vụ thông tin trực tuyến được cung cấp bởI thông tin cập nhật về digi sports (“Https://digikeygen.Com”), tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn các đIều khoản và đIều kiện nêu dướI đây. Vui lòng đọc kỹ tàI liệu này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý bị trả lờI bởI các đIều khoản và đIều kiện được đặt bên dướI. Nếu bạn không muốn bị trả lờI bởI các đIều khoản và đIều kiện này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web. Https://digikeygen.Com có thể sửa đổI thỏa thuận này bất cứ lúc nào và các sửa đổI này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng lập thỏa thuận đã sửa đổI trên trang web.

1. Bản quyền, Giấy phép và Đệ trình Ý tưởng.

Toàn bộ nộI dung của trang được bảo vệ bởI luật bản quyền và nhãn hiệu quốc tế. Chủ sở hữu bản quyền và nhãn hiệu là https://digikeygen.Com, các chi nhánh của nó hoặc các nhà cấp phép bên thứ ba khác. Bạn không thể sửa đổI, sao chép, reproduce, republish, tpload, post, transmit hoặc phân phốI trong bất kỳ ngườI quản lý nào, tàI liệu trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, mã và / hoặc phần mềm. Bạn có thể in và tảI xuống các phần tàI liệu từ các khu vực khác nhau của trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mạI của riêng bạn vớI đIều kiện bạn đồng ý không thay đổI hoặc xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khỏI tàI liệu. Bạn đồng ý cấp chohttps://digikeygen.com giấy phép vĩnh viễn không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, với quyền cấp phép phụ, để tái sản xuất, phân phối, truyền tải, tạo các tác phẩm phái sinh của, hiển thị công khai và thực hiện công khai mọi tài liệu và thông tin khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các ý tưởng có trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) mà bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang web (chẳng hạn như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin tức) hoặc bởi e- gửi thư đến https://digikeygen.com bằng tất cả các phương tiện và bất kỳ phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com. không giới hạn, các ý tưởng có trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) mà bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang web (chẳng hạn như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin) hoặc qua e-mail đến https://digikeygen.com bằng mọi cách và trong bất kỳ phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com. không giới hạn, các ý tưởng có trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) mà bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang web (chẳng hạn như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin) hoặc qua e-mail đến https://digikeygen.com bằng mọi cách và trong bất kỳ phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com. ý tưởng có trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) mà bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang web (chẳng hạn như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin tức) hoặc bằng e-mail đến https://digikeygen.com bằng mọi cách và trên bất kỳ phương tiện nào bây giờ được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com. ý tưởng có trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) mà bạn gửi đến bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang web (chẳng hạn như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin tức) hoặc bằng e-mail đến https://digikeygen.com bằng mọi cách và trên bất kỳ phương tiện nào bây giờ được biết đến hoặc sau này được phát triển. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com. Bạn cũng cấp cho https://digikeygen.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan đến tài liệu đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền lợi nào chống lại https://digikeygen.com đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc của bạn với https://digikeygen.com.

TrafficServer 1.01 GIAO DỊCH.

Các ấn phẩm, sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ được tham chiếu ở đây hoặc trên Trang web là nhãn hiệu hoặc dấu dịch vụ độc quyền của https://digikeygen.com. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong Trang web có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

2. Sử dụng Trang web.

Bạn hiểu rằng, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng là do https://digikeygen.com cung cấp, https://digikeygen.com không được vận hành, kiểm soát hoặc xác nhận bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Internet theo bất kỳ cách nào . Ngoại trừ https: //digikeygen.com- thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định, tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web hoặc trên Internet nói chung là do các bên thứ ba cung cấp, không liên kết với https://digikeygen.com a. Bạn cũng hiểu rằng https://digikeygen.com không thể và không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua Trang web sẽ không bị nhiễm trùng hoặc vi rút, sâu, ngựa thành Troy hoặc mã khác có đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại.

Bạn đánh giá tổng trách nhiệm và rủI ro khi bạn sử dụng trang web và internet. Https://digikeygen.Com cung cấp trang web và thông tin liên quan “Nguyên trạng” và không thực hiện bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc ngụ ý nào cũng bất cứ (không bao gồm bảo đảm không giớI hạn về mục tiêu hoặc bất kỳ khoản bảo đảm hoặc ý kiến một mục đích cụ thể) liên quan đến dịch vụ, bất kỳ thông tin di chuyển hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua dịch vụ hoặc trên internet chung, và https://digikeygen.Com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đốI vớI bất kỳ chi phí hoặc thiệt hạI nào phát sinh trực tiếp hoặc chỉ đúng từ bất kỳ đó giao dịch. Đó là trách nhiệm của bạn trong việc đánh giá độ chính xác, hoàn thiện và hữu ích của tất cả các ý kiến, tư vấn, dịch vụ, lập tức và các thông tin khác được cung cấp thông qua dịch vụ hoặc trên internet chung. Https://digikeygen.Com không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗI hoặc rằng những sai lầm trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Bạn hiểu hơn rằng bản chất tinh khiết của internet chứa một số vật liệu liên quan đến một số vật liệu có thể khai thác tình dục hoặc có thể mang lạI cho bạn. Việc bạn truy cập vào tàI liệu đó là rủI ro của bạn. Https://digikeygen.Com không có sự kiểm soát và chấp nhận không chịu trách nhiệm nào đốI vớI các vật liệu nữa.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọI sự kiện https://digikeygen.Com sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đốI vớI (I) bất kỳ thiệt hạI bất cứ, hậu quả hoặc ấn độ nào (bao gồm, nhưng không giớI hạn đốI vớI, các thiệt hạI do mất lợI nhuận, lợI nhuận doanh nghiệp, mất chương trình hoặc thông tin và như) phát sinh ngoàI việc sử dụng hoặc bất kỳ khả năng sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin hoặc giao dịch nào được cung cấp trên dịch vụ hoặc tảI xuống từ dịch vụ hoặc bất kỳ sự trì hoãn của các thông tin hoặc dịch vụ này. Ngay cả nếu https://digikeygen.Com hoặc các đạI diện được ủy quyền của nó đã được tham khảo về khả năng của các thiệt hạI này, hoặc (ii) bất kỳ yêu cầu nào có thể phân phốI cho các lỗI, sự cố gắng hoặc các khoảng cách khác trong dịch vụ và / hoặc các vật liệu hay thông tin được tảI xuống dịch vụ. Vì một số thống kê không cho phép loạI trừ hoặc giớI hạn trách nhiệm pháp lý đốI vớI các thiệt hạI do hậu quả hoặc sự cố, giớI hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. TạI các thống kê, https://digikeygen.Com trách nhiệm pháp lý được giớI hạn ở mức độ lớn nhất được pháp luật cho phép.

https://digikeygen.com không tuyên bố bất kỳ điều gì về bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang này hoặc có thể liên kết đến Trang web này. Khi bạn truy cập một trang web không phải https: //digikeygen.com, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với https://digikeygen.com và https://digikeygen.com không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó . Ngoài ra, một liên kết đến trang web https://digikeygen.com không có nghĩa là https://digikeygen.com xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó.

3. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho https://digikeygen.com vô hại, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào đối với Dịch vụ khỏi và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này (bao gồm hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập Dịch vụ.

4. Quyền của bên thứ ba.

Các quy định của đoạn 2 (Sử dụng Dịch vụ) và 3 (Bồi thường) là vì lợi ích của https://digikeygen.com và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào để dịch vụ. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức này sẽ có quyền xác nhận và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại bạn nhân danh chính mình.

5.Term; Chấm dứt.

Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các quy định của khoản 1 (Bản quyền, Giấy phép và Ý tưởng Đệ trình), 2 (Sử dụng Dịch vụ), 3 (Bồi thường), 4 (Quyền của Bên thứ ba) và 6 (Điều khoản khác) sẽ vẫn có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

6. điều khoản khác.

Tất cả Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và được thực hiện tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào giữa https://digikeygen.com và bạn vì bất kỳ mục đích nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc nghĩa vụ của các bên dưới đây sẽ được đưa ra duy nhất tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền tại Hoa Kỳ . Mọi nguyên nhân dẫn đến hành động hoặc khiếu nại mà bạn có thể có liên quan đến Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động hoặc khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó bị cấm. https://digikeygen.com ‘ việc không yêu cầu hoặc buộc thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Quá trình ứng xử giữa các bên và thông lệ thương mại sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định này. https://digikeygen.com có ​​thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.